Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi organy administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy.
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Otwock.
DO-1-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
WN-59-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy podmiot administracji publicznej.
Kogo dotyczy Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny
Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm., Art.5a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm., Art.10a) Ustawa Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, ust. 6,) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Wymagane dokumenty Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP
Opłaty brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Zgłoszenie pobytu stałego
WN-172-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Zgłoszenie pobytu czasowego
WN-173-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek ogólny o wydanie zaświadczenia (na bazie pisma ogólnego)
WN-483-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
WN-10-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
WN-143-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
WN-144-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
WPIO-Z-2-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej
WN-292-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku/opłacie
WPIO-Z-1-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
WN-323-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej/uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania
WN-560-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
WZP-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
WN-562-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Wniosek o zmianę adresu w ewidencji podatkowej
WN-139-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
Z-1-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Wniosek o zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej na pobyt stały/czasowy ponad 3 miesiące
WN-561-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
25
Wniosek o zaopiniowanie umieszczenia szyldu
WN-580-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
26
Wniosek o zaopiniowanie umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego nie będącego szyldem
WN-581-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
27
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / o położeniu działki na obszarze objętym rewitalizacją na podstawie ustawy o rewitalizacji / w sprawie ogrodzenia działki/nieruchomości
WN-103-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: